Kom verder
Golmar Beoview
menu close

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PER 01-01-2016
Leveringsvoorwaarden Vercoma Communicatie Systemen B.V. inzake de levering van zaken en diensten

Artikel 1 - Definities

In de onderhavige voorwaarden van Vercoma Communicatie Systemen B.V. (hierna te noemen:
“Vercoma”) inzake de levering van zaken en diensten (hierna te noemen: “voorwaarden”) gelden de
volgende definities:

- Vercoma: Vercoma Communicatie Systemen B.V. gevestigd te (1521 RW) Wormerveer aan de
Rosbayerweg 41;

- Koper: één ieder die – al dan niet in uitoefening van zijn bedrijf – met Vercoma een overeenkomst
sluit te zake van levering van een zaak en/of dienst en/of te zake van het verrichten van bijkomende
werkzaamheden;

- Derden: alle overige partijen niet zijnde Vercoma en/of koper;

- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vercoma en koper tot stand komt. Hieronder -vallen
ook alle wijzigingen en aanvullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de
overeenkomst;

- Intellectuele en industriële eigendomsrechten: rechten die men op grond van onder meer de
Auteurswet, de Benelux Merkenwet, de Rijksoctrooiwet en de Handelsnaamwet kan verwerven.

Artikel 2 - Toepasselijke voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
gedaan door Vercoma, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Indien koper bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze
voorwaarden weerspreekt en/of naar zijn eigen algemene voorwaarden, leverings- of
inkoopvoorwaarden verwijst, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

2.3 Indien koper bij het sluiten van de overeenkomst de toepasselijkheid van deze voorwaarden
niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden, leverings- en/of
inkoopvoorwaarden van koper nimmer van toepassing zijn.

2.4 Afwijkingen van de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts
ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2.5 De eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden, leverings- en/of
inkoopvoorwaarden, verbinden Vercoma niet, dan indien en voor zover deze door Vercoma
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling laat toepassing van de overige
bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. Vercoma en koper zullen in overleg treden om de nietige
en/of vernietigbare bepaling te vervangen door een andere bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het
doel en/of de strekking van de nietige en/of vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen/Offertes

3.1 Aanbiedingen en/of offertes van Vercoma vinden steeds schriftelijk plaats en zijn
vrijblijvend. Mondeling gedane toezeggingen binden Vercoma niet. Aanbiedingen en/of offertes
vervallen, indien koper ze niet binnen een redelijke termijn aanvaardt. Zij vervallen in ieder geval
indien de aanvaarding van aanbiedingen en/of offertes aan een door Vercoma vastgestelde termijn is
gebonden en deze is verstreken.

3.2 Gewichten, afmetingen, hoedanigheden, vermogen of andere technische gegevens en/of
andere informatie, die voorkomen in prijscouranten, catalogi, prospectussen, advertenties, of in
andere aanbiedingen en/of offertes, zijn vrijblijvend en dienen slechts ter illustratie.

3.3 Aanbiedingen en/of offertes komen tot stand aan de hand van door koper beschikbaar
gestelde gegevens. Deze gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op de locatie, de aantallen
intercomtelefoontoestellen en/of monitoren, de bekabeling, de plaats van de intercom
telefoontoestellen en/of de monitoren in de woning, de plaats van de buitendeurpanelen en de
benodigde randapparatuur. Een juiste en volledige aanlevering van deze gegevens is essentieel,
eventuele fouten of omissies komen voor rekening en risico van koper.

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

4.1 Na acceptatie van de aanbieding en/of offerte, zal Vercoma de opdracht op verzoek
schriftelijk aan de koper bevestigen.

4.2 De overeenkomst is tot stand gekomen nadat en voor zover Vercoma de opdracht aan koper
heeft bevestigd.

Artikel 5 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Uitsluitend degene die krachtens de statuten van Vercoma en/of een inschrijving in de daartoe
bestemde registers van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn haar te binden, kunnen namens
Vercoma overeenkomsten aangaan. Uitdrukkelijk is vermeld dat vertegenwoordigers en/of agenten
van Vercoma niet de bevoegdheid bezitten tot afsluiting van een voor Vercoma bindende
overeenkomst.

Artikel 6 - Prijzen

6.1 Alle door Vercoma genoemde prijzen zijn exclusief BTW, eventuele andere rechten en
belastingen, alsmede leveringskosten, tenzij de overeenkomst anders bepaalt.

6.2 Indien de kostprijsfactoren van de door Vercoma te leveren zaken en/of diensten,
waaronder de kosten van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen,
rechten, lasten, vrachten, tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de datum
van levering een verhoging ondergaan, is Vercoma gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te
verhogen.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum door Vercoma te zijn
ontvangen.

7.2 Koper is niet bevoegd om één door hem gestelde tegenvordering op Vercoma, met zijn
verplichting tot betaling te verrekenen.

7.3 Bij niet tijdige betaling is koper aan Vercoma de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf
de datum waarop koper met zijn betalingsverplichting is verzuimd tot aan de dag waarop koper zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.

7.4 Vercoma is bij of na totstandkoming van de overeenkomst met koper gerechtigd, om van
laatstgenoemde een voorschot te vorderen op de door koper te betalen prijs.

7.5 Indien Vercoma grond voor twijfel heeft aan nakoming van de betalingsverplichtingen van
koper, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surseance van betaling, faillissement of een
aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige
betaling etc., kan Vercoma alvorens tot nakoming van de overeenkomst over te gaan, na haar oordeel
voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting of volledige in contante betaling
vooraf of bij de aflevering van koper verlangen.

7.6 Indien Vercoma overgaat tot incassering van de vordering brengt zij hiertoe gemaakte
kosten in rekening bij koper op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

7.7 In het geval van niet tijdige betaling door koper, is Vercoma bevoegd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in het geval een niet
volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
In een ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 8 - Leveringstermijnen

8.1 Leveringstermijnen worden door Vercoma steeds bij benadering opgegeven en zijn niet te
beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, of
voor zover het volgende later geschied, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig
is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door koper te verstrekken
informatie is ontvangen.

8.3 De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat Vercoma de van een derde te
betrekken zaken tijdig krijgt geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het
gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de
leveringstermijn met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
De leveringstermijn zal ook worden verlengd, indien koper na het sluiten van de overeenkomst de
opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

8.4 Overschrijding van de door Vercoma bij benadering vastgestelde leveringstermijn geeft
koper geen aanspraak op vergoeding van de schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet
blijkt. Evenmin geeft overschrijding van de door Vercoma bij benadering vastgestelde
leveringstermijn koper geen recht, zich zijnerzijds niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn
verplichtingen jegens Vercoma te voldoen.

8.5 Indien koper van mening is dat de overschrijding van de door Vercoma bij benadering
vastgestelde leveringstermijn voor hem als onredelijke bezwarend moet worden aangemerkt, is de
koper verplicht om de Vercoma bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke
leveringstermijn te stellen. Koper is verplicht na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving
in overleg te treden met de Vercoma terzake de overschrijding van de leveringstermijn.

8.6 Vercoma raakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer zij ook na het
verstrijken van één haar door koper schriftelijke gestelde redelijke nadere termijn, haar
verplichtingen jegens koper door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is
nagekomen. Koper is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan
redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 9 - Levering

9.1 Onder levering wordt in deze voorwaarden verstaan, het daadwerkelijk afleveren van de
goederen.

9.2 Koper stelt Vercoma in de gelegenheid om onder normale werkomstandigheden te kunnen
leveren.

9.3 De goederen zullen door Vercoma worden bezorgd op, dan wel ter bezorging worden
verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de opdracht is bepaald of
naderhand is overeengekomen.

9.4 Koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en, indien van toepassing,
dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

9.5 Wanneer Vercoma ten behoeve van de levering hulpmiddelen, waaronder laadborden,
pakkisten, kratten en containers ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen
voldoening van een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is koper verplicht - tenzij het
om een eenmalige verpakking gaat - deze hulpmiddelen terug te bezorgen of doen bezorgen op het
door Vercoma opgegeven adres, bij gebreke waarvan koper aan Vercoma de door haar geleden schade
vergoedt dan wel de waarde van deze hulpmiddelen vergoedt.

9.6 Koper zorgt ervoor dat Vercoma tijdig kan beschikken over de voor het werk/project
benodigde goedkeuringen en de voor het werk te verschaffen correcte en volledige gegevens.

9.7 Conform het bepaalde in artikel 13 worden alle goederen geleverd onder
eigendomsvoorbehoud.

9.8 Vercoma is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Voor de toepassing van deze
bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwt.

Artikel 10 - Afnameverplichting en opslag

10.1 Koper is verplicht tot afname van de door Vercoma geleverde goederen. Indien koper
desondanks weigert de goederen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, opslag
of andere noodzakelijke door Vercoma gemaakte kosten, voor rekening van koper. Voornoemde
kosten, alsmede de volledige koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van
Vercoma om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te
vorderen.

10.2 Koper is verplicht aan Vercoma de opslagkosten volgens het bij Vercoma gebruikelijk tarief
en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het
tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de
in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 11 - Reclame

11.1 Koper is verplicht hetgeen door Vercoma bij hem is afgeleverd, na aankomst op plaats van
bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. In het geval van uiterlijk waarneembare schade dient
koper binnen 24 uur na ontvangst Vercoma hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele reclames
over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na aflevering op de plaats van
bestemming door koper schriftelijk aan Vercoma te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval
van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 15 (garantiebepaling) van deze
voorwaarden.

11.2 Reclames geven koper nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten,
terwijl compensatie nadrukkelijk wordt uitgesloten.

11.3 Reclames zullen door Vercoma niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper
en/of derden aan het afgeleverde wijzigingen hebben aangebracht dan wel dat deze zijn gerepareerd.

11.4 Koper zal Vercoma alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de
reclame te (doen) controleren. Hieronder valt tevens, het Vercoma in de gelegenheid stellen het goed
en/of afgeleverde ter plaatse te (doen) controleren.

11.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen
in kwaliteit, kleur of afwerking, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

11.6 Indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt door koper, dan zijn zij daarmee
goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Vercoma daardoor komen te vervallen, tenzij eerst door
of bij verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.

11.7 Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending van de facturen,
schriftelijk bij Vercoma te worden ingediend.

Artikel 12 - Retourzendingen

12.1 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vercoma zijn niet
toegestaan. Indien koper desondanks overgaat tot het verrichten van retourzendingen dan zijn alle
aan deze zending verbonden kosten voor rekening van koper. In dit laatste geval staat het Vercoma
vrij om de retour gezonden goederen voor rekening van koper op te slaan of ter beschikking te houden.

12.2 Retourzendingen, welke niet door Vercoma zijn aanvaard, ontheffen koper in geen enkel
opzicht van haar betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 7 van deze voorwaarden.

12.3 Ten aanzien van de daadwerkelijk door Vercoma gemaakte kosten, voortvloeiend uit of in
verband met retourzendingen en de, naar aanleiding daarvan door Vercoma genomen maatregelen,
is de gespecificeerde opgave door Vercoma bindend voor koper, behoudens tegenbewijs.

12.4 Retourzendingen zijn immer voor rekening en risico van koper.

12.5 Specials, zijnde in opdracht van Koper op maat gemaakte en/of specifieke panelen, kasten
dan wel andere op maat gemaakte producten van Vercoma kunnen nimmer retour worden gezonden
en hiervoor wordt vanwege het specifieke karakter van het afgeleverde product en de tussen Vercoma
en Koper gesloten overeenkomst ook nimmer een creditnota verstrekt

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

13.1 De eigendom van een geleverd goed gaat pas op koper over, nadat deze al hetgeen heeft
voldaan wat hij aan Vercoma verschuldigd is uit hoofde van de levering van het goed of andere door
Vercoma aan hem geleverde of te leveren goederen, met inbegrip van rente, kosten, boetes en
schadevergoedingen.

13.2 Zolang als op de geleverde goederen eigendomsvoorbehoud rust, is koper niet bevoegd deze
te verpanden of anderszins te bezwaren. Koper is slechts bevoegd de geleverde zaken in het kader
van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, indien Vercoma daartoe schriftelijk haar
toestemming heeft verleend.

13.3 Koper verplicht zich om de geleverde goederen die nog niet in eigendom zijn overgegaan
gescheiden van andere goederen tijdelijk identificeerbaar als eigendom van Vercoma te bewaren.

13.4 Onverminderd de overige aan Vercoma toekomende rechten wordt Vercoma reeds nu voor
alsdan onherroepelijk door koper gemachtigd om, indien deze zijn jegens Vercoma aangegane
(betaling)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst, de door Vercoma geleverde goederen op eerste vordering tot zich te
nemen, of indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug
te nemen. Koper geeft Vercoma hiertoe bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om
het bedrijf van koper te betreden.

Artikel 14 - Retentierecht

Indien Vercoma zaken van koper onder zich heeft en koper haar betalingsverplichting – met inbegrip
van rente, kosten, boeten en schadevergoeding – niet aan Vercoma heeft voldaan, is Vercoma bevoegd
om de nakoming van een verplichting tot afgifte van deze zaak aan koper op te schorten tot dat
laatstgenoemde aan Vercoma haar betalingsverplichting heeft voldaan. In het kader van de
uitoefening van het retentierecht zijn de artikelen 290 tot en met 295 van Boek 3 BW van toepassing.

Artikel 15 - Garantie

15.1 Op de door haar geleverde goederen verleent Vercoma aan koper een garantietermijn van
2 jaar, na levering of uitvoering hiervan. Eventuele vervangen onderdelen worden eigendom van
Vercoma.

15.2 Koper komt geen beroep op garantie toe in de navolgende gevallen:
- indien koper zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vercoma, het
afgeleverde zelf wijzigt of door een derde laat wijzigen;
- indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde uitvoert of door een derde laat
uitvoeren;
- indien koper op de door Vercoma geleverde goederen hulpbenodigdheden aansluit of heeft laten
aansluiten;
- indien koper de door Vercoma geleverde goederen voor andere doeleinden dan wel voor zij
redelijkerwijs bestemd zijn gebruikt of laat gebruiken;
- indien koper of de derde(n) waaraan koper heeft geleverd, de geleverde goederen heeft
verwaarloosd of gebrekkig heeft onderhouden.

15.3 Uitdrukkelijk van de garantie is uitgesloten kosten en/of arbeidsloon als gevolg van de
vervanging of het herstel door Vercoma geleverd goederen.

15.4 Tevens komt koper geen beroep toe op garantie, indien:
- en zolang koper jegens Vercoma in verzuim is;
- koper niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek Vercoma in de gelegenheid heeft
gesteld dit gebrek te onderzoeken en te herstellen.

15.5 Voor de uitvoering van werkzaamheden ingevolge deze garantie kan koper slechts een beroep
op Vercoma doen tijdens de normale bij Vercoma geldende werktijden.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 De totale aansprakelijkheid van Vercoma wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de
voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Ieder andere vorm van schadevergoeding zoals
gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

16.2 De aansprakelijkheid van Vercoma of door Vercoma ingeschakelde derden, voor schade door
dood of lichamelijk letsel of wegens materiele beschadiging van zaken, voor zover ontstaan door
opzet of grove schuld, is beperkt tot een bedrag van Euro 1.000.000,00 per schade toebrengende
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis heeft te
gelden.

16.3 De aansprakelijkheid van Vercoma wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien koper Vercoma onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt
gesteld, en Vercoma ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat Vercoma in staat is adequaat te reageren.

16.4 Koper vrijwaart Vercoma voor alle schade die Vercoma mocht lijden als gevolg aanspraken
van derden tot schadevergoeding inzake het door Vercoma verrichtte of geleverde uit hoofde van
welke oorzaak dan ook, waaronder begrepen inbreuken op eigendomsrechten.

Artikel 17 - Overmacht

17.1 In het geval Vercoma niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van
omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, moet zij de overmacht schriftelijk aan
koper meedelen. Deze mededeling dient vergezeld te gaan met bewijsstukken.

17.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgevaar, in- en
uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van
deze overeenkomst bezwaarlijk en/of zeer kostbaar maken, vorst, werkstakingen en
bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand,
diefstal, storingen in leveringen van energie en dataverbindingen, defecten aan machines,
overstromingen, telefoonstoringen, virusaanvallen, aardbevingen, vernieling, waterschade,
blikseminslag, inbraak en stormen, alsmede plotselinge verhogingen van invoerrechten, accijnzen of
belastingen, anders zowel in het bedrijf van Vercoma als bij derden van wie Vercoma afhankelijk is
en voorts alle overige oorzaken buiten de wil of het toedoen van Vercoma ontstaan.

17.3 Indien één der partijen ten gevolge van overmacht gedurende een periode van zes maanden
zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht
de overeenkomst doormiddel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang buiten rechte
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding voor de niet
presterende partij ontstaat.

Artikel 18 - Industriële en intellectuele eigendomsrechten

18.1 Vercoma behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële
eigendomsrechten, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en/of
uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van afbeeldingen, catalogi, tekeningen,
technische omschrijvingen, maten, gewichtsopgave, schema’s, bestekken, ontwerpen, berekeningen,
beschrijvingen of bijbehorende documentatie aan koper ter beschikking stelt.

18.2 Koper verkrijgt het niet exclusieve recht tot het gebruik van de onder lid 1 bedoelde
informatie en documentatie. Die informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van Vercoma
niet aan derden bekend worden gemaakt en door koper slechts binnen het kader van het tot stand
brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt, zulks op straffe van een dadelijk
opeisbare boete van Euro 10.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Vercoma om de
daadwerkelijk door haar geleden schade op koper te verhalen.

18.3 Komt geen overeenkomst tot stand dan zal koper op eerste verzoek van Vercoma de
informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Vercoma
overdragen.

18.4 Vercoma vrijwaart koper tegen iedere rechtsvordering die door derden wordt ingesteld tegen
koper wegens het inbreuk maken op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten. Voorwaarde
hiervoor is dat koper Vercoma onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van
de ingestelde vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele
schikkingen, geheel overlaat aan Vercoma. Tevens dient koper zich te onthouden van iedere handeling
die als een erkenning van de eisen van deze derden kan worden beschouwd.

18.5 Indien in rechte onherroepelijk wordt vastgesteld dat de door Vercoma ter beschikking
gestelde informatie en/of informatiedragers inbreuk maken op enig, aan derden toebehorend recht
van intellectueel of industrieel eigendom, of indien naar het oordeel van Vercoma een gerede kans
bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, kan Vercoma besluiten het geleverde te vervangen
of op een zodanige wijze te wijzigen zodat niet langer inbreuk wordt gemaakt.

18.6 Indien Vercoma bij onherroepelijk eindvonnis wordt veroordeeld tot vergoeding van de
schade en de kosten aan derden in verband met het inbreuk maken op diens intellectuele en
industriële eigendomsrechten, zal Vercoma deze schade en kosten voor haar rekening nemen, tenzij
koper de handelingen heeft verricht die ten nadele van Vercoma zijn geweest.

Artikel 19 - Geheimhouding

19.1 Koper garandeert dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van Vercoma
ontvangen informatie van vertrouwelijke aard is en geheim zal blijven, zulks op straffe van een
dadelijk opeisbare boete van Euro 2.500,- per overtreding, onverminderd het recht van Vercoma om
de daadwerkelijk door haar geleden schade op koper te verhalen.

19.2 Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door Vercoma
als zodanig is aangeduid.

Artikel 20 - Hoofdelijkheid

Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige nakoming van de door hen met Vercoma gesloten overeenkomst.

Artikel 21 - Beëindiging overeenkomst

21.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld
voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke
verplichtingen uit de overeenkomst.

21.2 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijke schriftelijke beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig –
surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt
aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders
dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Vercoma is wegens deze
beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding
gehouden. In het geval van faillissement van koper is Vercoma gerechtigd de desbetreffende goederen
terug te nemen. Koper geeft Vercoma bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om
het bedrijf van koper te betreden.

21.3 Indien koper op het moment van de ontbinding als bedoelt in artikel 21.1 reeds prestaties
ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij koper bewijst
dat Vercoma ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Vercoma voor de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren
heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 22 - Wijzigingen

Wijzigingen in de tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst en afwijkingen van deze
voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en Vercoma zijn
overeengekomen.

Artikel 23 - Toepasselijk recht en geschillen

Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen koper en Vercoma worden beheerst door het
Nederlands recht met uitsluiting van het Weens-koopverdrag (CISG). Alle geschillen welke bij de
uitvoering of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend aanhangig worden
gemaakt bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

wachtwoord vergeten
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.